Rekrutacja

Listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

Listy rankingowe kandydatów w poszczególnych dyscyplinach – rekrutacja na semestr letni 2022/2023

 

IRK – instrukcja rejestracji

IRK – instrukcja rejestracji

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

 

Informujemy, że 12 grudnia 2022 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 8 stycznia 2023 roku (godz. 23.59).

 

Szanowni Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

  W związku z ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202), a także dokonanej na prośbę PW interpretacji Rady Doskonałości Naukowej z dnia 9 grudnia 2022 (DRKNK.432.95.2022), podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika (obecnie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne) oraz inżynieria lądowa i transport (obecnie: inżynieria lądowa, geodezja i transport). Spowodowane jest to brakiem odpowiednich uregulowań prawnych na poziomie ogólnopolskim, potwierdzających ciągłość uprawnień PW w wyżej wymienionych dyscyplinach naukowych.

  Jednocześnie informujemy, że dostępne w ramach limitów przyjęć miejsca do tych dyscyplin zostaną przeniesione na kolejny semestr, zwiększając pulę rekrutacyjną.

 

 

   Informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, z uwagi na wyczerpanie limitów przyjęć, rekrutacja do dyscyplin Architektura i Urbanistyka oraz Inżynieria Chemiczna nie będzie prowadzona.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji poniżej.

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2022/2023

2022/2023 Spring semester admissions schedule

ETAP
 STAGE                                                          
TERMIN
DATE

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

Registration and submitting documents in the IRK electronic system

 

12.12.2022-08.01.2023

 

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Interviews

 

17.01-23.01.2023

 

Publikacja listy rankingowej

Publication of the ranking list

 

27.01.2023

 

Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:

     -  oryginału potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom) lub oświadczenia o dostarczeniu takiego dokumentu

     -  oświadczenia o nie odbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej

     -  oświadczenia o zatrudnieniu

     -  oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

Submitting additional documents in the IRK electronic system:

     -  hard copy of a document confirming the degree which entitles to apply for the admission to a doctoral school (diploma) or
a declaration on the document submission

     -  declaration of not being a participant of another doctoral school

     -  employment declaration

     -  declaration on the selection of one doctoral school/scientific discipline

 

28.01-01.02.2023

 

 

Publikacja listy przyjętych

Publication of the list of the admitted

03.02.2023

Pierwszy dzień semestru letniego 2022/2023

First day of the Spring semester

 

20.02.2023

 

 

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych

   Ważne! Od tego roku w procesie rekrutacji jednym z niezbędnych dokumentów będzie Zarys koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora. W związku z tym przed przystąpieniem do rekrutacji znajdź potencjalnego promotora i skontaktuj się z nim w celu ustalenia planowanego zagadnienia badawczego, ponieważ w systemie IRK nie będzie możliwości wyboru zagadnienia z listy.

 

   W znalezieniu potencjalnego promotora pomocna będzie wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych. Znajdziesz tu wykaz promotorów, sprawdzisz limity miejsc do konkretnych osób, a także zapoznasz się z obszarem badawczych zainteresowań potencjalnych promotorów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnego promotora znajdziesz w Repozytorium PW – klikając w ikonkę osoby, zostaniesz przeniesiony we właściwe miejsce.

   Potencjalnego promotora możesz szukać również  po obszarze badawczym i dyscyplinie naukowej. Przydatne zakładki znajdziesz w lewym górnym rogu wyszukiwarki.

   W dodatkowym polu „Szukaj” możesz wpisać słowo kluczowe lub nazwisko potencjalnego promotora – w ten sposób również znajdziesz interesujący Cię obszar badawczy oraz osoby, które prowadzą działalność naukowo-badawczą w konkretnej dyscyplinie.

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

 

Limit kandydatów przyjmowanych do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 145 osób.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/213edee9491a4fdbb91c7214ca843a7c.pdf

 

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 170 zł.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/c487b37347874c6aeb8b23f55c22492c.pdf

Decyzją Dyrektora Szkoły Doktorskiej został ustalony limit przyjęć do poszczególnych dyscyplin.

 

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych