Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) to jeden z najważniejszych dokumentów składanych przez doktoranta w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej. IPB jest opisem zadań badawczych zaplanowanych do realizacji przez doktoranta w okresie kształcenia w Szkole i harmonogramem ich realizacji. IPB jest brany pod uwagę przy ocenie śródokresowej; ocena autoreferatu doktoranta następuje w powiązaniu z IPB. Opracowanie IPB wymaga więc szczególnej uwagi oraz konsultacji z promotorem / promotorami.

Z uwagi na istotę i wagę dokumentu, zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, doktorant ma na złożenie IPB do Komisji Nauki do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując IPB? Dokument powinien w szczególności:

1) zawierać tematykę doktoratu (w tym sformułowanie problemu badawczego, uzasadnienie podjęcia tematu i stan wiedzy w obszarze pracy), planowany zakres oraz metodykę badań (w tym zakres/plan pracy, metodykę/metody badawcze oraz oczekiwane rezultaty.;

2) prezentować harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej (tzw. kamienie milowe), w tym określać przewidywane terminy:

    a)  przeprowadzenia badań niezbędnych do przygotowania doktoratu;

    b)  przygotowania publikacji zgodnie z wymaganiami uchwalonymi przez Senat w sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (nie później niż do końca 6. semestru kształcenia ze względu na proces wydawniczy);

    c)  złożenia rozprawy doktorskiej (nie później niż na koniec 8. semestru kształcenia).

Kamień milowy to ważne zdarzenie w harmonogramie, które podsumowuje określony zestaw zadań bądź daną fazę projektu, bez którego dalsza realizacja badań nie jest możliwa. W szczególności niezbędne jest zdefiniowanie kamienia milowego określającego termin zakończenia głównej części badań prowadzonych w ramach pracy nad rozprawą doktorską.

Zgodnie z § 14 ust. 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: Komisja Nauki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od rozpoczęcia przez doktoranta trzeciego semestru kształcenia dokonuje weryfikacji IPB, w wyniku której dokonuje jego zatwierdzenia albo kieruje go do korekty lub uzupełnienia.

W przypadku, gdy doktorant zostanie poproszony o korektę lub uzupełnienie IPB, ma na to 14 dni od momentu otrzymania wezwania.

Czym może skutkować niezłożenie IPB, jego korekty bądź brak akceptacji złożonego dokumentu? Zgodnie z § 14 ust. 8 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej może to skutkować skreśleniem z listy doktorantów, jako niewywiązywanie się z obowiązków określonych w regulaminie, zgodnie z § 13 ust. 11 pkt 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej - nieprzestrzeganie postanowień regulaminu.

Wezwanie do korekty lub uzupełnienia IPB to nie jedyny moment, kiedy można wprowadzić zmiany w dokumencie. Zgodnie z § 14 ust. 9 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej: IPB może zostać zmieniony na wniosek doktoranta. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów lub promotora i promotora pomocniczego. Ze względu ma procedurę opiniowania i zatwierdzania IPB, wniosek o zmianę IPB może być złożony wyłącznie w pierwszym miesiącu każdego semestru kształcenia za wyjątkiem uzasadnionych przypadków, w szczególności gdy wynika to z zalecenia Komisji Oceny Śródokresowej, przedłużenia kształcenia lub zaleceń ministerstwa w przypadku doktorantów wdrożeniowych

Dodatkowe informacje dla uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”

W związku ze specyfiką programu „Doktorat wdrożeniowy”, jego uczestnicy powinni złożyć zatwierdzony IPB w terminie wcześniejszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia, umożliwiającym dołączenie go do raportu rocznego składanego do Ministerstwa – o terminach Dział Obsługi Doktorantów  informuje mailowo na adresy e-mail w domenie @pw.edu.pl.

Uczestnicy programu „Doktorat wdrożeniowy” powinni zwrócić uwagę, że IPB składany do Szkoły Doktorskiej musi korespondować z harmonogramem, który był załączony na etapie konkursowym do programu. Eksperci oceniający raporty roczne przywiązują wagę do realizacji założonych w harmonogramie planów i w tym kontekście odnoszą się również do IPB. W IPB powinno być zawarte zarówno naukowe znaczenie podjętych badań, jak i aplikacyjne znaczenie wyników pracy.