Rekrutacja

Oferta zagadnień badawczych dla kandydatów na semestr letni 2021/2022

Wykaz ofert zagadnień badawczych (OZB) w Szkole Doktorskiej nr 1. Rekrutacja – semestr letni 2021/2022

OZB prowadzone w języku polskim:

PL_Wykaz OZB SD1 (.pdf, 573,20 kB)

OZB prowadzone w języku angielskim:

ENG_List of research issues (.pdf, 228,77 kB)

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2021/2022

  ETAP TERMIN
1. Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK (https://irk.pw.edu.pl/pl/) 05.01.2022-17.01.2022
2. Rozmowy kwalifikacyjne 19.01.2022-24.01.2022
3. Publikacja listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin 25.01.2022
4. Składanie dokumentów uzupełniających (zgody promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania) 26.01.2022-01.02.2022
5. Publikacja listy przyjętych 03.02.2022
6. Pierwszy dzień semestru letniego 2021/2022 23.02.2022

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni 2021/2022

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. //do pobrania z systemu IRK// 
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego.
  W przypadku dyplomów wydanych w krajach spoza Unii Europejskiej konieczne jest dostarczenie wraz z dyplomem INFORMACJI O ZAGRANICZNYM DYPLOMIE wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego.
 4. CV.
 5. List motywacyjny.
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.).
 7. Kwestionariusz osobowy. //do pobrania z systemu IRK//
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich. //do pobrania z systemu IRK//
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu. //do pobrania z systemu IRK//
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. //do pobrania z systemu IRK//
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej.

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej.
W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do kilku Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Skany dokumentów należy umieścić w systemie IRK, a ich oryginały dostarczyć do Działu Obsługi Doktorantów PW w później wyznaczonym terminie. Szczegóły zostaną podane po publikacji list przyjętych.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW - dod@pw.edu.pl, tel. 22 234 6330, 6404, 7041 lub z sekretarzem Szkoły Doktorskiej nr 1 (inż. Ewa Szczygieł szd1@pw.edu.pl, tel. 22 234 7574).