Doktorat wdrożeniowy

Kiedy: raz w roku, w semestrze zimowym

Jak: Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” na zasadach określonych w Komunikacie MEiN o naborze do programu, po zakwalifikowaniu przez MEiN do finansowania – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na zasadach określonych w Uchwale nr 291/L/2022 Senatu PW z dnia 21 grudnia 2022 r.

Limit przyjęć: poza limitem

Stypendium: w wysokości określonej w Komunikacie MEiN o naborze do programu, pomniejszone o składki ZUS

Status doktoranta: TAK – pełnoprawny uczestnik Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

Program kształcenia: obowiązuje taki sam, jak doktorantów z trybu standardowego, czyli na zasadach określonych w Uchwale nr 183/L/2022 Senatu PW z dnia 23 lutego 2022 https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/cbdc7828918b55ce755b50ec5aa8c7e2.pdf

Informacja o trybie i terminie rekrutacji: w zakładce „Doktorat wdrożeniowy”

Dodatkowe wymagania: uprzednie zakwalifikowanie do udziału w programie „Doktorat wdrożeniowy” przez MEiN

Ścieżka postępowania:

Rekrutacja kandydatów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” przebiega dwutorowo: 1/ rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” – wstępną decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje MEiN po pozytywnym przejściu postępowania konkursowego, 2/ rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej – decyzję o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej podejmuje Dyrektor po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego.

 

ETAP 1

  1. Osoby zainteresowane udziałem w programie zgłaszają się do koordynatorów doktoratu wdrożeniowego z danego Wydziału (wykaz koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi dostępny w zakładce „Doktorat wdrożeniowy”),
  2. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji tematyki przez koordynatora oraz uzyskaniu zgody Dziekana na realizowanie badań na danym Wydziale, w przypadku zakwalifikowania się kandydata do programu, dane kandydatów są przez koordynatorów wydziałowych przekazywane do uczelnianego koordynatora programu celem przygotowania wniosku i złożenia go w MEiN. Na tym etapie nie ma już możliwości dołączenia kolejnych osób do wniosku.

 

ETAP 2

  1. Po rozstrzygnięciu konkursu osoby, które zostały przez MEiN zakwalifikowane do finansowania, podchodzą do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej (osobna rekrutacja).
  2. Po pozytywnym przejściu rekrutacji, do MEiN przekazywane są dodatkowe dokumenty osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, a po ich zaakceptowaniu – uruchamiane jest finansowanie z MEiN.