Rekrutacja w ramach projektów

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się kandydaci, którzy w ramach zewnętrznego projektu lub programu uzyskali stypendium w wysokości co najmniej równej stypendium doktoranckiemu, przyznane im na okres nie krótszy niż 3 lata od momentu ewentualnego podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Rekrutacja takich kandydatów może odbywać się zarówno w terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki, jak i poza nimi, w szczególności gdy jest to uzasadnione założeniami projektu lub programu, w ramach którego dana osoba kandyduje do Szkoły Doktorskiej.

 

Rekrutacja w ramach projektu odbywa się poza limitami przyjęć określonymi przez Rektora PW, jednakże, podobnie jak rekrutacja w trybie „tradycyjnym” ma charakter konkursowy, co oznacza, że niezależnie od wcześniejszego spełnienia wymagań koniecznych do zakwalifikowania się do danego projektu, niezbędne jest spełnienie przez Kandydata minimalnych wymogów określonych w regulaminie rekrutacji, niezbędnych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez zespół kwalifikacyjny z danej dyscypliny naukowej.

 

W przypadku, gdy rekrutacja w ramach projektu ma miejsce w terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji, kandydat ma możliwość zarejestrowania się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem uczelnianego systemu IRK, który pozwala na wygenerowanie wszystkich niezbędnych formularzy. Rekrutacja poza harmonogramem odbywa się bez wykorzystania systemu IRK. W celu uzyskania formularzy poszczególnych dokumentów rekrutacyjnych należy skontaktować się z przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest również osobą, z którą należy skontaktować się w sprawie wszelkich ustaleń formalno-organizacyjnych.  

 

Ważne: warunkiem przystąpienia do rekrutacji w ramach projektu jest wcześniejsze dostarczenie potwierdzenia o pozytywnym zakwalifikowaniu się do projektu (np. w postaci protokołu z postępowania konkursowego zorganizowanego na potrzeby projektu) jak również przedłożenie oświadczenia (link) dotyczącego finansowania stypendium doktoranckiego w ramach projektu.

 

Procedura:

  1. zakwalifikowanie się kandydata do projektu (zewnętrzna procedura konkursowa)
  2. dostarczenie do Szkoły Doktorskiej potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do projektu oraz oświadczenia dotyczącego przewidzianego finansowania stypendium
  3. zarejestrowanie się w elektronicznym systemie IRK i wgranie niezbędnych dokumentów (jeśli rekrutacja odbywa się w terminach objętych harmonogramem)
    lub
    kontakt z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej w celu ustalenia terminów postępowania konkursowego i uzyskania formularzy dokumentów (jeśli rekrutacja odbywa się poza harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki)
  4. udział w postępowaniu konkursowym (w szczególności w rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie której kandydat zostanie powiadomiony przez przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego właściwego dla danej dyscypliny)
  5. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego i decyzji dotyczącej przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej