Informacje dla kandydatów

Uwaga! 

Informujemy, że w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dn. 06.05.2024 komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą "Doktorat wdrożeniowy 2024" i naborze wniosków, w dn. 07.05.2024 zostały do koordynatorów wydziałowych rozesłane formularze zgłoszeniowe dla kandydatów. Jeśli osoby, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w programie do koordynatora wydziałowego nie otrzymały takiego formularza, proszę o pilny kontakt z koordynatorem wydziałowym.

Informacje ogólne o programie 

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29.05.2019. 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. 

Program składa się z modułów: 

 1. Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów 
 2. Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów. 
 3. Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych. 

 

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” na Politechnice Warszawskiej przebiega w następujących etapach: 

ETAP I 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa (bezpośrednio lub za pośrednictwem potencjalnego promotora) do koordynatora programu na Wydziale, na którym planują realizować badania naukowe oraz odbywać praktykę dydaktyczną nie później niż do 30.04. 2024.  

Koordynatorzy doktoratów wdrożeniowych na Wydziałach: 

 1. Wydział Chemiczny: prof. Aldona Zalewska Aldona.Zalewska@pw.edu.pl
 2. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych: prof. Adam Abramowicz Adam.Abramowicz@pw.edu.pl
 3. Wydział Elektryczny: prof. Jacek Rąbkowski Jacek.Rabkowski@pw.edu.pl
 4. Wydział Fizyki: prof. Mariusz Zdrojek Mariusz.Zdrojek@pw.edu.pl
 5. Wydział Geodezji i Kartografii: prof. Katarzyna Osińska-Skotak, Katarzyna.Osinska-Skotak@pw.edu.pl
 6. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska: prof. Anna Bogdan, Anna.Bogdan@pw.edu.pl
 7. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej: prof. Arkadiusz Moskal Arkadiusz.Moskal@pw.edu.pl
 8. Wydział Inżynierii Lądowej: prof. Monika Mitew-Czajewska Monika.Mitew@pw.edu.pl,
 9. Wydział Inżynierii Materiałowej: mgr Tatiana Erenc-Sędziak, Tatiana.Erenc@pw.edu.pl,
 10. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych: prof. Przemysław Biecek, Przemyslaw.Biecek@pw.edu.pl,
 11. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa: prof. Artur Rusowicz, Artur.Rusowicz@pw.edu.pl,
 12. Wydział Mechaniczny Technologiczny: prof. Rafał Świercz, Rafal.Swiercz@pw.edu.pl,
 13. Wydział Mechatroniki: prof. Michal Józwik Michal.Jozwik@pw.edu.pl,
 14. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych: prof. Jerzy Pokojski Jerzy.Pokojski@pw.edu.pl,
 15. Wydział Transportu: prof. Roland Jachimowski, Roland.Jachimowski@pw.edu.pl,
 16. Wydział Zarządzania: prof. Anna Kosieradzka, Anna.Kosieradzka@pw.edu.pl,
 17. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku: prof. Andrzej Marciniak Andrzej.Marciniak@pw.edu.pl,

 

Uczelniany koordynator programu „Doktorat wdrożeniowy” – mgr Anna Poskrobko, doktorat.wdrozeniowy@pw.edu.pl (sprawy natury organizacyjno-formalnej dot. rekrutacji do programu oraz jego realizacji) 

ETAP II 

W tym etapie postępowania będą mogli wziąć udział wyłącznie kandydaci zgłoszeni i zaakceptowani przez Wydział w etapie I, którym udostępniony zostanie formularz zgłoszeniowy, w którym należało będzie zawrzeć m.in.: 

1. Dane dot. projektu (doktoratu) 

 • cel naukowy projektu, 
 • znaczenie naukowe projektu, 
 • praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu, 
 • koncepcję i plan prac badawczych i wdrożeniowych, 
 • harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych, 

2. Dane dot. firmy zatrudniającej doktoranta 

 • przedmiot działalności firmy zgodnie z PKD, 
 • charakterystyka doświadczeń podmiotu współpracującego we współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub sektora badawczo-rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat, 
 • potencjał podmiotu współpracującego z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o oferowanym wsparciu podmiotu zatrudniającego doktoranta. 

3. Dane dot. kandydata na opiekuna pomocniczego z ramienia formy zatrudniającej doktoranta 

 • charakterystyka kompetencji opiekuna pomocniczego i jego doświadczenia w realizacji prac badawczo-rozwojowych. 

4. Dane dot. kandydata na opiekuna naukowego (promotora): 

 • charakterystyka kompetencji naukowych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie problematyki projektu,  
 • opis osiągnięć naukowych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie tematyki projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat, 
 • opis doświadczenia opiekuna naukowego (promotora) w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki projektu. 

ETAP III 

Konkurs wewnętrzny 

W związku z faktem, że jedna Uczelnia może złożyć jedynie 30 wniosków, w przypadku gdy zgłoszeń takich wpłynie więcej, w wyniku konkursu wewnętrznego wyłonionych zostanie 30 najlepszych, które zostaną przekazane do Ministerstwa.  

ETAP IV 

Publikacja listy wyników  

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania zostanie opublikowana na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osoby zakwalifikowane otrzymają wiadomość mailową od uczelnianego koordynatora programu informującą o dalszych krokach. 

ETAP V 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 

Rekrutacja dla laureatów programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłaszana jest w terminie indywidualnym, dostosowanym do terminów wyznaczanych przez Ministerstwo na przeprowadzenie poszczególnych czynności. 

Laureaci będą musieli złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w systemie IRK oraz dokumentów uzupełniających dla Ministerstwa, w tym pisemnego zobowiązania przedsiębiorcy do zatrudnienia doktoranta na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania programu (4 lata) wraz z jego zgodą na udział w programie, a także przejść pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. 

UWAGA!!! Od edycji VII wprowadzono listę rezerwową kandydatów, która tworzona jest przez Ministerstwo zbiorczo ze zgłoszeń ze wszystkich uczelni, które nie uzyskały progu punktowego wymaganego do kwalifikacji do programu. W przypadku zwolnienia się miejsca w programie (np. gdy osoba zakwalifikowana zrezygnuje lub nie złoży wymaganych dokumentów), kolejna osoba z listy rezerwowej jest kwalifikowana do programu. O fakcie tym, osoby te będą informowane przez uczelnianego koordynatora programu. 

Umowa trójstronna 

Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej wraz ze złożonymi przez nie dokumentami uzupełniającymi, każdy doktorant zobowiązany będzie do podpisania umowy trójstronnej regulującej wzajemne prawa i obowiązki doktoranta, uczelni oraz przedsiębiorcy. Wzór umowy zostanie udostępniony w terminie późniejszym, ponieważ musi on zostać każdorazowo dostosowany do wymagań Ministerstwa ogłoszonych w ramach danej edycji programu. 

 

Informacje praktyczne 

Szczególnie ważne dla kandydata: 

 1. Szczegółowe dane dot. kandydata na promotora podawane są już na początkowym etapie wniosku, zatem możliwie szybko należy nawiązać kontakt z potencjalnym promotorem ze strony Uczelni (promotorem może być osoba posiadająca przynajmniej stopień doktora habilitowanego) i uzgodnić z nią planowane zagadnienie badawcze. W celu znalezienia promotora rekomendujemy skorzystanie z WYSZUKIWARKI PROMOTORÓW lub kontakt z koordynatorem wydziałowym. 
 2. Terminy wyznaczane przez Ministerstwo na przeprowadzenie poszczególnych etapów są bardzo krótkie (kilka dni), a więc podczas postępowania konkursowego należy być dostępnym i mieć możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów. 
 3. Wypłata stypendium przyznanego w ramach programu następuje dopiero po podpisaniu umowy trójstronnej. Wzór umowy trójstronnej zostanie udostępniony uczestnikom programu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu z Ministerstwem. 
 4. Laureaci programu kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpoczną od roku akad. 2024/2025 (semestr zimowy), czyli z dn. 01.10.2024 r. 
 5. Doktorant wdrożeniowy zobowiązany jest do realizowania programu kształcenia obowiązującego w Szkole Doktorskiej. Aby dostosować wymagania programowe do potrzeb doktorantów wdrożeniowych, zostały dla nich wprowadzone pewne ułatwienia – więcej w zakładce „Informacje dla uczestników”.   
 6. Warunkiem dalszego uczestnictwa w programie jest coroczne składanie do Ministerstwa (za pośrednictwem Uczelni) raportów z realizacji doktoratu wdrożeniowego wraz z opinią promotora naukowego oraz opiekuna pomocniczego z firmy oraz uzyskanie pozytywnej ich oceny z Ministerstwa. Do złożenia raportu rocznego zobowiązane są również osoby, które złożą rezygnację/zostaną skreślone w czasie trwania programu, ponieważ musimy rozliczyć okres ich udziału w programie. 

Szczególnie ważne dla firmy zatrudniającej doktoranta wdrożeniowego: 

 1. Firma podejmuje pisemne zobowiązanie o zatrudnieniu uczestnika programu na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania programu (4 lata). Pierwszy dzień zatrudnienia doktoranta musi przypadać najpóźniej na dzień rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, czyli 1.10.2024 r. Firma wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo swego pracownika w programie mając na uwadze, że zobowiązany jest on do realizacji programu kształcenia obowiązującego w Szkole Doktorskiej, czyli uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, realizacji praktyki dydaktycznej itp. 
 2. Firma ma obowiązek podpisania umowy trójstronnej regulującej wzajemne prawa i obowiązki w stosunku do Uczelni oraz doktoranta. 
 3. Firma ma obowiązek wyznaczenia spośród swoich pracowników opiekuna pomocniczego, który będzie z ramienia firmy pełnił opiekę naukową nad doktorantem. Opiekun pomocniczy musi spełniać następujące wymagania:  
 • posiadać stopień doktora lub 
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
 •  znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.  

 

Kwalifikacje te powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego. 

Informacje dot. realizacji programu, w tym raportów rocznych, stypendium itp. znajdują się w zakładce „Informacje dla uczestników”.