Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej utworzona została Zarządzeniem Rektora PW nr 120/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Od dnia 1 października 2022 przejęła ona doktorantów oraz obowiązki pięciu szkół doktorskich istniejących w Politechnice od 15 kwietnia 2019 do 30 września 2022. Te z kolei kontynuowały wieloletnią tradycję kształcenia doktorskiego na studiach doktoranckich prowadzonych przez wydziały Politechniki Warszawskiej.

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

doktorat eksternistyczny

Doktorat można realizować na dwa sposoby: będąc aktywnym uczestnikiem szkoły doktorskiej, oraz w trybie eksternistycznym.

Tryb eksternistyczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które zatrudnione są na uczelni lub w innej jednostce naukowej na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, oraz dla tych, którzy chcą samodzielnie prowadzić badania naukowe i nie mają możliwości przejścia pełnego kształcenia w szkole doktorskiej.

Kształcenie - zdjęcie

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu organizowanego dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu organizowanego dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych.

Nauka w Szkole Doktorskiej dotyczy ważnych aspektów, przede wszystkim spraw związanych z promotorem, Indywidualnym Planem Badawczym oraz Oceną Śródokresową.