Rekrutacja na semestr letni 2023/24

Informujemy, że 11 grudnia 2023 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 7 stycznia 2024 roku (godz. 23.59).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji poniżej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu organizowanego dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może zostać osoba która:

  • posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju,   
  • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę co najmniej dobrą,
  • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej

Rejestracja kandydatów do szkoły Doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu IRK. Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat powinien skontaktować się z wybranym przez siebie  potencjalnym promotorem w celu uzyskania jego zgody i określenia wstępnej tematyki pracy doktorskiej.
Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, uzyskanie co najmniej 60% punktów w postępowaniu konkursowym oraz znalezienie się w granicach limitu przyjęć wyznaczonego dla danej dyscypliny naukowej.

IRK – instrukcja rejestracji

IRK – instrukcja rejestracji

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Listy rankingowe kandydatów w poszczególnych dyscyplinach - rekrutacja na semestr letni 2023/2024.

Listy osób przyjętych w poszczególnych dyscyplinach do Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni 2023/2024.

Lista kandydatów przyjętych w ramach Projektu SONATA do Szkoły Doktorskiej PW w dyscyplinie nauki fizyczne.

Lista kandydatów przyjętych w ramach Projektu Horyzont 2020 do Szkoły Doktorskiej PW w dyscyplinie nauki fizyczne.

Lista kandydatów przyjętych w ramach Projektu OPUS 23 do Szkoły Doktorskiej PW w dyscyplinie nauki fizyczne.

 

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2023/2024

2023/2024 Spring semester admissions schedule

ETAP

STAGE

TERMIN

DATE

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

Registration and submitting documents in the IRK electronic system

11.12.2023-07.01.2024

Rozmowy kwalifikacyjne

Interviews

18.01-24.01.2024

Publikacja listy rankingowej

Publication of the ranking list

30.01.2024

Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:

  • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom), a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu)
  • oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

Submitting additional documents in the IRK electronic system:

  • a document confirming a title which entitles to apply for the School (diploma), and in case of lack of one, a certificate of passing the diploma exam issued by the Faculty/Institute (if the mentioned documents were not uploaded to the system yet)
  • declaration on the selection of one doctoral school/scientific discipline
31.01-04.02.2024

Publikacja listy przyjętych

Publication of the list of the admitted

07.02.2024

Pierwszy dzień semestru letniego 2023/2024

First day of the Spring semester

19.02.2024

   

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych

Ważne! W procesie rekrutacji jednym z niezbędnych dokumentów jest Zarys koncepcji pracy badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora. W związku z tym przed przystąpieniem do rekrutacji znajdź potencjalnego promotora i skontaktuj się z nim w celu ustalenia planowanego zagadnienia badawczego, ponieważ w systemie IRK nie będzie możliwości wyboru zagadnienia z listy.

W znalezieniu potencjalnego promotora pomocna będzie wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych. Znajdziesz tu wykaz promotorów, sprawdzisz limity miejsc do konkretnych osób, a także zapoznasz się z obszarem badawczych zainteresowań potencjalnych promotorów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnego promotora znajdziesz w Repozytorium PW – klikając w ikonkę osoby, zostaniesz przeniesiony we właściwe miejsce.

Potencjalnego promotora możesz szukać również po obszarze badawczym i dyscyplinie naukowej. Przydatne zakładki znajdziesz w lewym górnym rogu wyszukiwarki.

W dodatkowym polu „Szukaj” możesz wpisać słowo kluczowe lub nazwisko potencjalnego promotora – w ten sposób również znajdziesz interesujący Cię obszar badawczy oraz osoby, które prowadzą działalność naukowo-badawczą w konkretnej dyscyplinie.

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

  

LICZBA MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH

W RAMACH REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2023/2024

DYSCYPLINA LICZBA
MIEJSC
 Architektura i urbanistyka 0*
 Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie
 kosmiczne
15
 Informatyka techniczna i telekomunikacja 1
 Inżynieria biomedyczna 4
 Inżynieria chemiczna 6
 Inżynierią lądowa, geodezja i transport 0*
 Inżynieria materiałowa 5
 Inżynieria mechaniczna 1
 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 0*
 Matematyka 5
 Nauki chemiczne
 Nauki fizyczne 0*
 Nauki o zarządzaniu i jakości 7

*limit wyczerpany w rekrutacji zimowej 2023/2024

 

Limit  przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024 zgodnie z  decyzją Rektora wynosi 155 miejsc.

Limity przyjęć do poszczególnych dyscyplin w roku akademickim 2023/2024 znajdują się w decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024 wynosi 200 zł. 

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych